REGULAMIN ORGANIZACYJNY

podmiotu wykonującego działalność leczniczą – LWmed Łukasz Wysoczański

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej jako organ tworzący ustalam Regulamin Organizacyjny o następującej treści:

Postanowienia ogólne
§ 1

1. LWmed Łukasz Wysoczański zwany dalej „podmiotem leczniczym” działa na podstawie:
1) powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:
– ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 2190);
– ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1510 z późn. zm.);
– ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 617 z późn. zm.);
– ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1318 z późn. zm.);
2) wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem Księgi Rejestrowej: 000000250247, Oznaczenie Organu Rejestrowego: W – 02;
3) niniejszego Regulaminu organizacyjnego.

Nazwa podmiotu leczniczego
§ 2

1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą LWmed Łukasz Wysoczański.
2. Siedzibą podmiotu leczniczego jest Wrocław.
3. Zakładem leczniczym jest TIGmed.
4. Siedzibą zakładu leczniczego jest Witnica.

Cele i zadania podmiotu leczniczego
§ 3

1. Celem głównym podmiotu leczniczego jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.
2. Cele podmiotu leczniczego realizowane są w ramach działalności zakładu leczniczego.
3. Do zadań podmiotu leczniczego należy w szczególności:
        a) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny rodzinnej w warunkach ambulatoryjnych;
        b) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny rodzinnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (telemedycyna);
        c) wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich;
        d) promocja zdrowia, realizacja zadań dydaktycznych i badawczych, w tym wdrażanie nowych technologii.

Sposób kierowania podmiotem leczniczym, zakładem leczniczym i jego komórkami organizacyjnymi
§ 4

1. Podmiotem leczniczym i zakładem leczniczym kieruje Kierownik. Kierownikiem podmiotu leczniczego i zakładu leczniczego jest Dyrektor Zarządzający.
2. Dyrektor Operacyjny może zastępować Dyrektora Zarządzającego w kierowaniu podmiotem leczniczym i zakładem leczniczym. W takim wypadku do Dyrektora Operacyjnego stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Kierownika.
3. Kierownik jest organem uprawnionym do kierowania podmiotem leczniczym, prowadzenia jego spraw i reprezentowania go na zewnątrz.
4. Kierownik wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Kierownik wykonuje swoje zadania osobiście i przy pomocy personelu.
6. W ramach zakładu leczniczego funkcjonują piony: leczniczy i administracyjny. Strukturę organizacyjną zakładu leczniczego określa schemat organizacyjny stanowiący Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
7. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony pracownik.
8. Dyrektorem Zarządzającym jest Łukasz Wysoczański.
9. Dyrektorem Operacyjnym jest Paulina Wysoczańska.

Rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz struktura organizacyjna
§ 5

1. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w zakresie medycyny rodzinnej w ramach ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w szczególności poprzez:
        1) udzielanie porad i konsultacji lekarskich;
        2) przeprowadzanie badań diagnostycznych.
2. Działalność lecznicza, o której mowa w ust. 1 wykonywana jest w ramach komórki organizacyjnej zakładu leczniczego – Poradnia Medycyny Rodzinnej w formie konsultacji lekarskich (wizyt).
3. Działalność lecznicza, o której mowa w ust. 1 prowadzona jest także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (telemedycyna) w formie wizyt (e-wizyta).

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
§ 6

1. Głównym miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia zakładu leczniczego (gabinet) przy ul. Piaskowej 4 w Witnicy (66-460).
2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia zdrowotne mogą być udzielane w domu bądź innym miejscu pobytu pacjenta.

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
§ 7

1. Podmiot leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w zakładzie leczniczym, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
2. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w dniach i godzinach dostosowanych do potrzeb i oczekiwań pacjentów (w tym także w dniu ustawowo wolne od pracy i w porze nocnej). Świadczenia zdrowotne udzielane są na rzecz pacjentów zarejestrowanych – w miejscu i czasie oraz w sposób ustalony przy rejestracji.
3. Podmiot leczniczy pracuje od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 14:00 z uwzględnieniem ust. 4.
4. Każda wizyta i e-wizyta musi być poprzedzona potwierdzoną rejestracją, co jest gwarancją jej realizacji. Przy braku umówionych wizyt gabinet lekarski może być zamknięty. Godziny pracy podmiotu leczniczego nie są równoznaczne z funkcjonowaniem Pionu Leczniczego, który jest czynny zgodnie z grafikiem umówionych i potwierdzonych wizyt zgodnie z ust. 2.
5. Pion Administracyjny jest czynny w godzinach pracy podmiotu leczniczego. Obowiązki w ramach Pionu Administracyjnego mogą być wykonywane zdalnie.
6. Do rejestracji i udzielenia świadczenia zdrowotnego niezbędne jest podanie przez pacjenta: imienia (lub imion), nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, numeru PESEL, serii i numeru dokumentu tożsamości, chyba że pacjent nie ma obowiązku posiadania takiego dokumentu. W przypadku osoby niepełnoletniej niezbędne jest podanie także: imienia (lub imion), nazwiska, numeru PESEL i numeru telefonu opiekuna pacjenta. W uzasadnionych przypadkach konieczne jest również podanie przez pacjenta lub opiekuna pacjenta adresu e-mail (jeżeli będzie on używany w kontaktach z podmiotem leczniczym) czy numeru NIP pracodawcy (jeżeli będzie on niezbędny do wystawienia zaświadczenia).
7. Pacjent wyraża zgodę na weryfikację w systemie e-WUŚ. Poziom odpłatności wypisywanych leków jest uzależniony od wyniku weryfikacji oraz udokumentowanych wskazań refundacyjnych.
8. Pacjent zobowiązany jest odwołać umówioną wizytę najpóźniej 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem. W takim przypadku pacjent nie ponosi żadnych kosztów.
9. Jeżeli pacjent odwoła wizytę później niż 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem, nie zgłosi się w wyznaczonym terminie lub zgłosi się ponad 5 minut po wyznaczonym terminie podmiot leczniczy zastrzega sobie prawo do obciążenia pacjenta opłatą w wysokości równej cenie umówionej wizyty.
10. Wizyta trwa 15 minut. Jeżeli wizyta wymaga więcej czasu, lekarz może przedłużyć czas wizyty do niezbędnego czasu trwania wizyty z medycznego punktu widzenia lub zakończyć wizytę i zaproponować umówienie kolejnej wizyty, jeżeli takie postepowanie nie wiąże się bezpośrednio ze sprowadzeniem zagrożenia zdrowia bądź życia pacjenta. Za przedłużenie czasu konsultacji przez lekarza nie jest pobierana dodatkowo opłata;
11. Świadczenie zdrowotne w ramach telemedycyny (e-wizyty) udzielane są na zasadach dotyczących wizyt bezpośrednich, przy czym:
        1) świadczenia zdrowotne udzielane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, wideokonferencji, czatu lub telefonicznie;
        2) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i umówienie terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego lub odmowa jego udzielenia są zazwyczaj realizowane w tym samym dniu roboczym – do kilku godzin od zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu/SMS, zaś najpóźniej w ciągu 24 godzin roboczych od zgłoszenia;
        3) lekarz kontaktuje się z pacjentem pod wskazanym przez niego przy rejestracji numerem telefonu lub za pośrednictwem innego środka bezpośredniego komunikowania się na odległość;
        4) kontakt, o którym mowa w pkt 3, następuje w uzgodnionym przy rejestracji terminie lub nie więcej niż 15 minut wcześniej albo w ciągu 45 kolejnych minut;
        5) w przypadku braku nawiązania kontaktu na zasadach określonych w pkt 3 – 4 z powodu braku przyjęcia połączenia przez pacjenta, kontakt jest ponawiany dwukrotnie w ciągu kolejnych 5 minut;
        6) w przypadku braku nawiązania kontaktu na zasadach określonych w pkt 5 z powodu braku przyjęcia połączenia przez pacjenta, świadczenie zdrowotne uznawana jest za niewykonane z przyczyn leżących po stronie pacjenta, a podmiot leczniczy zastrzega sobie prawo do obciążenia pacjenta opłatą w wysokości równej cenie zamówionej e-wizyty;
        7) pacjent uwzględnia okoliczność, że e-wizyty świadczone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a lekarz w razie potrzeby może zalecić badanie fizykalne przez osobę wykonującą zawód medyczny;
        8) pacjent powinien ujawnić lekarzowi wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla udzielania e-wizyty, w tym udostępnić kopie dokumentacji medycznej, wyników badań, które mogą być konieczne do udzielenia e-wizyty. Pacjent powinien ujawnić lekarzowi wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć wpływ na udzielane świadczenie zdrowotne. Nieprzekazanie informacji lub nieudostępnienie dokumentacji medycznej może skutkować niemożnością kontynuacji udzielania świadczenia zdrowotnego. Pacjent ponosi odpowiedzialność za niezgodne z prawdą lub zatajone informacje, jeżeli miały lub mogły mieć wpływ na wykonanie świadczenia zdrowotnego;
        9) pacjent zobowiązany jest odwołać umówioną e-wizytę najpóźniej 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem. W takim przypadku pacjent nie ponosi żadnych kosztów;
        10) jeżeli pacjent odwoła e-wizytę później niż 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem podmiot leczniczy zastrzega sobie prawo do obciążenia pacjenta opłatą w wysokości równej cenie umówionej e-wizyty.

§ 8

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są na rzecz pacjentów po uprzedniej rejestracji z uwzględnieniem ust. 2.
2. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi niezwłocznie. Nie można odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia, niezależnie od ustalonej kolejki świadczeń.
3. Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie, internetowo, przez pacjenta, jego osobę bliską (małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta) albo opiekuna faktycznego (tj. osobę sprawującą, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga) – z wyznaczeniem dnia i godziny (terminu) realizacji świadczenia zdrowotnego.
4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem według ustalonej kolejności, z uwzględnieniem § 7 ust. 2.
5. Podmiot leczniczy ustala kolejność udzielenia świadczeń zdrowotnych na podstawie zgłoszeń pacjentów oraz informuje pacjentów o terminie udzielenia świadczenia.
6. Zbiorcza informacja o zarejestrowanych na dany dzień lub jego część pacjentach obejmująca niezbędne dane pacjenta, rodzaj udzielanego świadczenia zdrowotnego, planowaną datę i godzinę jego udzielenia oraz oznaczenie czy nastąpi ono na zasadach określonych w § 5 ust. 2 lub 3 stanowi „plan rejestracji”.
7. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego, a które uniemożliwiają jego zachowanie, podmiot leczniczy ustala nowy termin i informuje o nim pacjenta w każdy dostępny sposób.

§ 9

1. Lekarze kierują pacjenta na leczenie szpitalne i inne niż szpitalne realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie, a konieczność hospitalizacji zostanie uzasadniona w skierowaniu.

§ 10

1. Kierownik może określić szczegółowe zasady, standardy postępowania i procedury udzielania świadczeń zdrowotnych w celu zapewnienia właściwego ich poziomu i jakości.

Organizacja i zadania komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki ich współdziałania
§ 11

1. Zadania w zakresie świadczeń zdrowotnych wykonywane są zgodnie z procedurami medycznymi, najlepszą wiedzą medyczną oraz najwyższymi standardami obsługi pacjenta.
2. Zadania o których mowa w ust.1 wykonywane są w Poradni Medycyny Rodzinnej – poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych bezpośrednio lub w ramach telemedycyny.
3. Dokumentacja medyczna pacjentów uzupełniana jest na bieżąco. Zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane są na zasadach określonych w § 7 i § 8.
4. Na zarządzenie Kierownika udzielenie świadczeń zdrowotnych może nastąpić poza planem rejestracji, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy, o czym informuje się właściwą komórkę organizacyjną pionu administracyjnego.

§ 12

1. Komórki organizacyjne zakładu leczniczego określone w schemacie organizacyjnym, należące do pionu administracyjnego, wykonują zadania w zakresie organizacji funkcjonowania zakładu leczniczego, w szczególności w celu:
        1) zapewnienia sprawnej organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w tym rejestracji pacjentów i przekazywania informacji o zarejestrowanych pacjentach komórkom organizacyjnym należącym do pionu leczniczego a także kontaktów z pacjentami w sprawach związanych z rejestracją lub zmianą terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego;
        2) zapewnienia niezbędnych środków (mediów, materiałów, etc.) niezbędnych dla wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz wykonywania czynności administracyjnych;
        3) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i pacjentów na terenie zakładu leczniczego;
        4) zapewnienia porządku i czystości na terenie zakładu leczniczego ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne;
        5) właściwego administrowania danymi osobowymi pacjentów i pracowników;
        6) zapewnienia właściwej gospodarki finansowej i materiałowej.

Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi
§ 13

1. Podmiot leczniczy w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
2. Podmiot leczniczy może zapewniać ciągłość leczenia pacjentów u innego świadczeniodawcy. W tym celu podmiot leczniczy może zawierać stosowne umowy dotyczące współpracy.
3. Podmiot leczniczy oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku, gdy:
        a) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
        b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
        c) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
        d) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
4. Podmiot leczniczy udostępnia innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
5. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw pacjenta.

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz opłaty za jej udostępnianie
§ 14

1. Podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci elektronicznej (elektroniczna dokumentacja medyczna), z uwzględnieniem konieczności poszanowania zasad bezpieczeństwa danych.
3. W przypadku przejściowych przeszkód dla sporządzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (awaria, brak dostępu do mediów, etc.), prowadzona jest ona doraźnie w formie papierowej.
4. Dokumentacja medyczna, o której mowa w ust. 3 jest niezwłocznie przekształcana w formę elektroniczną.
5. Elektroniczna dokumentacja medyczna przechowywana jest w chmurze. Dokumentacja medyczna, o której mowa w ust. 3 przechowywana jest w siedzibie podmiotu leczniczego.
6. Podmiot leczniczy przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
        1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
        2) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
        3) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
        4) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
        – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza;
        – 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
        5) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
7. Po upływie okresów określonych w ust. 4 dokumentacja medyczną podlega zniszczeniu w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła albo może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
8. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, udostępnia się:
        1) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
        2) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
        3) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
        4) podmiotom, uprawnionym w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej do przeprowadzania na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia kontroli podmiotu leczniczego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli;
        5) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
        6) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
        7) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
        8) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
        9) zakładom ubezpieczeń – za zgodą pacjenta;
        10) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
        11) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
        12) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
        13) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
        14) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), tj. Instytucjom badawczym, innym jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, a także specjalistom z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, którym minister właściwy do spraw zdrowia zlecił przeprowadzenie kontroli, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
        15) szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych – bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
9. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
        1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
        2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
        3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawiony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji – w przypadku dokumentacji, o której mowa w ust. 3;
        4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – na adres poczty elektronicznej wskazany przez podmiot określony w ust. 8;
        5) na informatycznym nośniku danych.
10. Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot leczniczy pobiera opłaty w wysokości ustalonej z uwzględnieniem warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417) i określonej w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Aktualizowanie danych teleadresowych przez pacjentów
§ 15

1. Podmiot leczniczy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zdarzeń, których przyczyną było wskazanie przez pacjenta błędnych danych teleadresowych, bądź brak aktualizacji przez pacjenta własnych danych teleadresowych, w sytuacji, gdy aktualizacja tych danych była niezbędna dla zapewnienia prawidłowej komunikacji pomiędzy podmiotem leczniczym a pacjentem lub przekazania tych danych uprawnionym instytucjom, w wyniku faktycznej zmiany danych teleadresowych pacjenta.
2. Pacjent ma prawo żądać zmiany nieaktualnych danych teleadresowych.

Opłaty za udzielanie świadczeń zdrowotnych
§ 16

1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie odpłatnie – zgodnie z Cennikiem określonym w Załączniku Nr 3.
2. Opłaty za świadczenia zdrowotne uiszczane są przed lub po ich udzieleniu z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Opłaty za świadczenia zdrowotne w ramach telemedycny (e-wizyty) uiszczane są przed ich udzieleniem.
4. Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Decyzję w tym zakresie podejmuje Kierownik, a w przypadku jego nieobecności upoważniony pracownik. W takim przypadku podmiotowi leczniczemu przysługuje roszczenie o opłatę za udzielone świadczenie zdrowotne.

§ 17

1. W celu zapewniania bezpieczeństwa, w pomieszczeniach podmiotu leczniczego (pomieszczeniach ogólnodostępnych z wyjątkiem toalet i pomieszczeń w których udzielane są świadczenia zdrowotne) oraz na terenie nieruchomości prowadzona jest obserwacja za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).
2. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu zawierające dane osobowe, przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania.
3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§ 18

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Regulamin podawany jest do wiadomości pracowników i pacjentów poprzez umieszczenie na stronie internetowej podmiotu leczniczego.
3. Wyciąg z Regulaminu obejmujący informacje określone w § 5, § 14 ust. 10, § 16 i § 17 ust. 1 oraz cenniki stanowiące Załącznik Nr 2 i 3 do Regulaminu podaje się do wiadomości pacjentów, poprzez umieszczenie na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Schemat organizacyjny.
Załącznik Nr 2 – Cennik udostępniania dokumentacji medycznej.
Załącznik Nr 3 – Cennik świadczeń zdrowotnych odpłatnych.
Załącznik Nr 4 – Wyciąg z Regulaminu.

Wrocław, dnia 01 kwietnia 2022 r.