WYCIĄG Z REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

podmiotu wykonującego działalność leczniczą – Tyger&Co. Łukasz Wysoczański

Rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz struktura organizacyjna
§ 5

 1. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w zakresie medycyny rodzinnej w ramach ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w szczególności poprzez:
       1) udzielanie porad i konsultacji lekarskich;
       2) przeprowadzanie badań diagnostycznych.
2. Działalność lecznicza, o której mowa w ust. 1 wykonywana jest w ramach komórki organizacyjnej zakładu leczniczego – Poradnia Medycyny Rodzinnej.
3. Działalność lecznicza, o której mowa w ust. 1 prowadzona jest także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (telemedycyna).

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz opłaty za jej udostępnianie
§ 14

Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot leczniczy pobiera opłaty w wysokości ustalonej z uwzględnieniem warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417) i określonej w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Opłaty za udzielanie świadczeń zdrowotnych
§ 16

 1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie odpłatnie – zgodnie z Cennikiem określonym w Załączniku Nr 3.
2. Opłaty za świadczenie zdrowotne uiszczane są przed lub po jego udzieleniu z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Opłaty za świadczenie zdrowotne w ramach telemedycny uiszczane są przed jego udzieleniem.
4. Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Decyzję w tym zakresie podejmuje Kierownik, a w przypadku jego nieobecności upoważniony pracownik. W takim przypadku podmiotowi leczniczemu przysługuje roszczenie o opłatę za udzielone świadczenie zdrowotne.

§ 17

 1. W celu zapewniania bezpieczeństwa, w pomieszczeniach podmiotu leczniczego (pomieszczeniach ogólnodostępnych z wyjątkiem toalet i pomieszczeń w których udzielane są świadczenia zdrowotne) oraz na terenie nieruchomości prowadzona jest obserwacja za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.